Nasze promocje 

Special Days

Special Days

 

Wszystkich klientów sieci Point S zapraszamy do zabawy i wzięcia udziału w organizowanej przez nas promocji Special Day. Każdy klient, który dokona zakupu min 2 sztuk opon marki Point S lub marki Bridgestone w serwisie sieci Point S wskazanym jako serwis biorący udział w promocji, w okresie od 1.11.2020 do 30.11.2020 r., może wygrać jedną z konsol Nintendo Switch Lite lub zestaw słuchawkowy JBL. Aby wziąć udział w promocji, klient musi wysłać na adres mailowy specialdays@point-s.pl następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, skan faktury zakupu. Jednocześnie podczas zakupu wskazanych produktów klient otrzyma kartę zdrapkę pod którą kryją się nagrody niespodzianki.

Przyjedź do jednego z naszych serwisów, dokonaj zakupu wskazanych opon i sprawdź jaka niespodzianka czeka na ciebie w karcie zdrapce.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  „SPECIAL DAYS 2020”

ARTYKUŁ 1 - WSTĘP

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej „Special Days” lub „Promocją”) jest Point S Polska Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 180 000 PLN, wpisana do KRS pod numerem 000031555, z siedzibą w Warszawie 01-205, ul. Młynarska 7, Polska (dalej nazywana „Organizatorem”).

1.2. Fundatorem nagród jest Point S Development z siedzibą pod adresem 9 rue Curie 69006 Lyon, Francja jako właściciel marki Point S.

1.3. „Promocja” ma na celu wspierać sprzedaż opon marki Point S i Bridgestone w serwisach Organizatora.

1.4. W ramach ogłoszonej „Promocji” klienci są nagradzani zgodnie z poniższymi zasadami regulaminu.

 

ARTYKUŁ 2 - CEL

2.1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad mających zastosowanie do akcji promocyjnej „Special Days”.

2.2 Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie spowoduje unieważnienie uczestnictwa.

2.3. Uczestnictwo w „Promocji” wiąże się z pełną, całkowitą i bezwarunkową akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 

ARTYKUŁ 3 - OKRES TRWANIA, TERYTORIUM i OGŁOSZENIE PROMOCJI

3.1. Akcja marketingowa „Special Days” odbędzie się w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. włącznie.

3.2. „Promocja” jest ogłaszana we wszystkich serwisach uczestniczących w niej, poprzez umieszczenie w serwisie zestawu materiałów promocyjnych, składających się z: mini totemu, plakatu, naklejki na witrynie okiennej, stojaka na ladzie, kart zdrapek oraz dostępnego regulaminu.

 

 

ARTYKUŁ 4 - WARUNKI REJESTRACJI I UCZESTNICTWA

4.1. Warunki rejestracji

Aby móc zarejestrować się w „Promocji”, klient musi spełnić następujące warunki:

 • Być pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkującą na stałe w Polsce lub być firmą zarejestrowaną w Polsce. Organizator zastrzega fakt, iż dana osoba/firma może wziąść udział w „Promocji” tylko jeden raz. Nikt z danej firmy lub gospodarstwa domowego uczestnika (to samo nazwisko lub adres) nie może być już wcześniej zgłoszony do „Promocji”
 • Nie może być związany w żaden sposób z punktem sprzedaży -dotyczy to pracowników i kierowników punktów sprzedaży, członków sieci Point S, członków firm zaangażowanych w przygotowania i drukowanie materiałów promocyjnych, członków rodzin wszystkich uprzednio wymienionych.

4.2. Warunki uczestnictwa

4.2.1. Aby wziąć udział w „Promocji”, klient musi spełniać wszystkie niżej określone warunki.

 

 1. Zakupić opony Point S lub Bridgestone

„Promocja” jest dostępna dla każdego klienta, który wcześniej zakupił dwie (2) opony marki Point S lub Bridgestone w punkcie sprzedaży detalicznej Point S biorącym udział w „Promocji”,  w okresie pomiędzy 1 i 30 listopada 2020 r. włącznie.

Odbiór wygranej jest uzależniony od okazania dowodu ww. zakupu. Ustalono, że jedynym akceptowanym dokumentem jest faktura wystawiona na nazwisko uczestnika lub faktura wystawiona na firmę, na której imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania jej w ramach „Promocji” jest wpisane w uwagach faktury zakupu. W związku z tym każdy klient, który chce wziąć udział w „Promocji”, musi zachować ww. fakturę zakupu opon i występować na niej jako kupujący lub jako osoba uprawomocniona przez kupującego do uczestnictwa w „Promocji”, poprzez wpisanie jej imienia i nazwiska w uwagach faktury.

 

 1. Dokonać zgłoszenia rejestracyjnego

Każdy klient chcący wziąć udział w „Promocji”, będzie musiał obowiązkowo wysłać wiadomość e-mail na adres: specialdays@point-s.pl, zawierającą wszystkie następujące informacje:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania / Kod pocztowy / Miejscowość
 • Telefon komórkowy
 • Skan faktury za zakup 2 opon marki Point S lub Bridgestone

Każda wiadomość e-mail, która nie będzie zawierać wszystkich wymaganych danych uczestnika, zostanie odrzucona i nie będzie możliwości zakwalifikowania jej do uczestnictwa w dalszej części „Promocji”.

 

Wysyłając wiadomość e-mail, uczestnik:

- potwierdza swoją pełnoletniość;

- akceptuje regulamin akcji „Special Days”;

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach akcji „Special Days”;

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach reklamowych i/lub promocyjnych przez Organizatora;

4.2.2. W przypadku wykrycia oszustwa w jakiejkolwiek formie, a w szczególności faktu, że ta sama osoba/firma dokonała zgłoszeń wielokrotnych w trakcie trwania „Promocji”, Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania uczestnictwa danej osoby w „Special Day”.

4.2.3. Promocja „Special Days” obejmująca zakup opon Bridgestone lub Point S jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów serwisów Point S w Polsce uprawnionych do wzięcia udziału w „Promocji” poprzez posiadane materiały promocyjne informujące o akcji.

 

ARTYKUŁ 5 – ETAPY I NAGRODY

5.1. W ramach akcji „Special Days” proponowane są następujące etapy i nagrody promujące zakup opon:

 • Etap nr 1: każdy uczestnik otrzyma kartę zdrapkę w serwisie w jakim dokonał zakupu opon. W zależności od sytuacji uczestnik może otrzymać: kartę zdrapkę bez wygranej lub z wygraną. Karta zdrapka z wygraną może wskazywać wygranie zestawu nr 1 (gra sprawnościowa), lub zestawu nr 2 (powerbank). Orientacyjna wartość jednostkowa zestawu nr 1 (gra sprawnościowa) wynosi 2 PLN, a orientacyjna wartość jednostkowa zestawu nr 2 (powerbank) wynosi 35 PLN.
 • Etap nr 2: w ramach tego etapu, w celu wyłonienia zwycięzców odbędzie się losowanie nagród. Do wygrania są: 5 konsol do gier Nintendo Switch Lite o orientacyjnej wartości jednostkowej 800 PLN oraz 25 zestawów słuchawkowych bluetooth JBL o orientacyjnej wartości jednostkowej 300 PLN. W przypadku niedostępności konsoli do gier i/lub zestawów słuchawkowych bluetooth z jakiejkolwiek przyczyny, zwycięzcy otrzymają karty SuperKart BP o identycznej z wygraną nagrodą wartości.

5.2. Potwierdzeniem przekazania nagrody przez Point S Polska Sp. z o.o. poszczególnym uczestnikom „Promocji”, jest list przewozowy firmy kurierskiej potwierdzający odebranie nagrody przez uczestnika. Wraz z nagrodą do uczestnika zostanie wysłany protokół przekazania nagrody określający jej parametry/specyfikację i wartość.

5.3. Zgodnie z przepisami, przyznanie nagrody skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku oraz złożeniem deklaracji. Obowiązek ten spoczywa na zwycięzcy. W związku z wydaniem uczestnikowi nagrody, na Organizatorze oraz Fundatorze „Promocji”, nie ciąży obowiązek płatniczy ani też deklaracyjny.

5.4. Po odbytym losowaniu, zwycięzcy drugiego etapu zostaną poinformowani e-mailem o fakcie wygrania. Beneficjentem jest osoba prywatna/firma, której dane widnieją jako dane odbiorcy faktury. W przypadku faktury wystawionej na firmę przyjmuje się, iż osobą wyznaczoną do komunikacji jest osoba, której imię i nazwisko zostało wyszczególnione na fakturze w polu uwagi i która dokonała zgłoszenia. W przypadku faktury wystawionej na firmę przyjmuje się, iż zgłoszenie jest ważne jeśli imię i nazwisko osoby wskazanej na fakturze w polu uwagi jest to same co imię i nazwisko osoby zgłaszającej. W przypadku osób prywatnych imię i nazwisko osoby zgłaszającej musi być takie same jako dane osoby na jaką wystawiono fakturę.

5.5. Wygrane nagrody nie podlegają zwrotowi, wymianie ani wypłacie ich równowartości w gotówce.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia danego zestawu nagród innym o podobnej wartości, jeżeli jest to konieczne z przyczyn od niego niezależnych.

5.7. Losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 14 grudnia 2020 roku.

5.8. W przypadku, gdy zwycięzca nie jest w stanie odebrać swojej nagrody lub odmawia jej odebrania, zwycięzca nie może przekazać jej osobie trzeciej. Wówczas też nagroda automatycznie pozostaje własnością Organizatora, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

 

ARTYKUŁ 6 - KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA PROMOCJI SPECIAL DAYS

6.1. Na zakończenie promocji „Special Days” Organizator lub Fundator, może wydać publikację, która będzie zawierać zdjęcia punktu sprzedaży i zwycięzcy(ów) oraz podane zostaną ich dane osobowe oraz kraje pochodzenia poszczególnych zwycięzców bez możliwości przyznania zwycięzcom jakiegokolwiek wynagrodzenia, prawa lub korzyści poza przyznaną nagrodą.

6.2. Zgoda na publikację powyższych informacji zostanie udzielona zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, przez każdego uczestnika, poprzez przesłanie swoich danych osobowych pocztą elektroniczną do Organizatora na adres specialdays@point-s.pl w momencie zgłoszenie do drugiego etapu „Promocji”.

 

ARTYKUŁ 7 - DANE OSOBOWE

7.1. Zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO"), uczestnicy są informowani, że Organizator, jako administrator danych dokonuje automatycznego przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.

7.2. Uczestnicy wyrażają świadomą i dobrowolną zgodę na gromadzenie przez Organizatora ich danych osobowych, w związku z uczestnictwem w „Promocji”. Ustalono, że administrator danych może zlecić podwykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników, w szczególności w celu zarządzania drugim etapem akcji. Podwykonawca ma podpisaną umowę z Organizatorem o świadczeniu usług z zakresu administrowania danymi, która ściśle określa zakres przetwarzania zgromadzonych danych osobowych uczestników biorących udział w „Promocji”.

7.3. Celem przetwarzania danych jest organizacja akcji promocyjnej o nazwie „Special Days”.

7.4. Zebrane dane osobowe są przeznaczone wyłącznie dla spółki POINT S Polska, dla Fundatora nagród jako właściciela marki Point S oraz dla punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu oraz dla firmy zarządzającej losowaniem. Nie mogą one być wykorzystywane przez podmioty trzecie.

7.5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez maksymalnie 36 miesięcy od daty ich zgromadzenia, bez naruszenia praw każdego uczestnika.

7.6. Zgodnie z RODO, każdy uczestnik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i udostępniania wszelkich informacji go dotyczących, jak również prawo do sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania, na warunkach i w granicach przewidzianych przez te przepisy. Z praw tych można korzystać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem : ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa lub wysyłając zgłoszenie drogą mailową na adres rodo@point-s.pl.

7.7. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

7.8. Jeżeli prawo do sprzeciwu przetwarzania zostanie zgłoszone przed zakończeniem akcji promocyjnej, wówczas uczestnik zrzeka się swojego uczestnictwa w „Lacky Days”.

7.9. Wysyłając zgłoszenie do udziału w Promocji pod adres  specialdays@point-s.pl, uczestnik:

- potwierdza swoją pełnoletniość;

- akceptuje regulamin Promocji „Special Days”;

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach akcji „Special Days”;

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach reklamowych i/lub promocyjnych przez Organizatora.

 

ARTYKUŁ 8 - INNE POSTANOWIENIA

8.1 – Zakres odpowiedzialności

8.1.1. Uczestnictwo w Promocji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

8.1.2. Firma POINT S Polska nie może być w żaden sposób odpowiedzialna, jeśli w przypadku siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od niej (w szczególności w przypadku problemów technicznych), które zakłócają organizację i zarządzanie akcją „Special Days”, jest zmuszona skrócić, przedłużyć, przełożyć ją na inny termin, zmodyfikować lub anulowaćPromocję” sprzedaży opon. Wszelkie ewentualne modyfikacje zostaną uwzględnione w aneksie do regulaminu, który zostanie opublikowany na stronie www.point-s.pl w zakładce „Special Day”.

8.1.3. Organizator może anulować lub zawiesić całość lub część „Promocji”, jeżeli okaże się, że doszło do oszustwa w jakiejkolwiek formie. W tym przypadku zastrzega sobie on prawo do nie przydzielania nagród osobom dopuszczającym się oszustwa.

8.1.4. We wszystkich przypadkach, gdy właściwe funkcjonowanie administracyjne „Promocji” zostanie zakłócone przez siłę wyższą, problem informatyczny, nieautoryzowaną ingerencję człowieka lub jakąkolwiek inną przyczynę lub wydarzenie niezależne od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do przerwania akcji.

8.1.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty uczestnika, związane z jego wzięciem udziału w „Promocji”.

8.2 - Obowiązujące prawo

8.2.1 Akcja promocyjna „Special Days” oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.

8.2.2. Wszelkie spory związane z ważnością, interpretacją i wykonaniem niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Warszawie.

 

ARTYKUŁ 9 - REGULAMIN

Niniejszy regulamin został udostępniony na stronie www.point-s.pl w zakładce „Special Days” oraz w serwisach uprawnionych do udziału wPromocji”.

No stress with PointS
 • icon-tire1509973988.png
  Bezpieczeństwo

  Point S gwarantuje bezpieczeństwo Twojej inwestycji poprzez możliwe rozszerzenie gwarancji na zakupione opony.

 • icon-quality1509973987.png
  Jakość

  Zapewniamy w każdym naszym serwisie wysoki i stały poziom obsługi klienta i wykonywanych usług.

 • icon-chrono1509973987.png
  Cena

  Dbamy o niskie ceny poprzez najatrakcyjniejsze cenowe połączeniu właściwie dobranego produktu oraz wykonywanej usługi.

Ładowanie strony... Proszę czekać
Point S używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Jeśli kontynuujesz, zakładamy, że wyrażasz zgodę na nasze użycie plików cookie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej. Kontynuuj