Gwarancja

Szanowny Kliencie!!

Dziękujemy, że wybrałeś nasz flagowy produkt, opony marki Point S. Nasze opony łączą w sobie najnowocześniejszą technologię wykorzystywaną w przemyśle produkcji ogumienia oraz najwyższą jakość, spełniając wszystkie europejskie i światowe wymagania w szerokim zakresie stosowanych parametrów, zapewniając kierowcom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Point S Polska Sp. z o.o. będąca posiadaczem prawa do marki Point S na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej odpowiednio Gwarantem, udziela gwarancji na opony marki Point S. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.


I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


1. Gwarancja obejmuje przyczyny tkwiące w oponach związane z ich konstrukcją, użytymi materiałami lub wykonaniem, o ile wystąpią one w terminie 60 miesięcy od daty produkcji.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u Sprzedawcy opon lub pojazdu.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza opracowanego przez Gwaranta wraz z dowodem zakupu opony.
b) dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia wady.
c) przekazanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym: opony oraz d kopii dowodu zakupu.
d) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%,
e) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu, na którym opona były eksploatowana.

4. Informacja o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji przekazywana jest do Sprzedawcy przyjmującego reklamację e-mailem, jako załącznik PDF, po czym Sprzedawca przekazuje ją niezwłocznie Użytkownikowi.

5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.

6. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki opon w kwocie 20 PLN od każdej reklamowanej sztuki opony. Opona, w której nie stwierdzono wad fabryczynych przechowywana jest przez cztery tygodnie od dnia sporządzenia protokołu, po tym terminie w przypadku braku jej odbioru lub wcześniejszego opłacenia kosztu wysyłki do zgłaszającego - jest utylizowana przez Sprzedającego bez prawa do rekompensaty.

7. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3, przy czym Point S Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od Point S Polska Sp. z o.o., a leżących po stronie Użytkownika lub Sprzedawcy jako podmiotu przyjmującego reklamację. Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia procesu reklamacyjnego w przypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań produktu, o których przeprowadzeniu decyzję podejmuje wyłącznie Point S Polska sp. z o.o. informując o tym fakcie podmiot przyjmujący reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji produktu.

8. Niniejszą gwarancją nie są objęte opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i /lub numerem homologacji europejskiej ECE i/lub nr fabrycznym, zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony których wskaźniki maksymalnego zużycia - TWI zostały odkryte w jakimkolwiek miejscu opony) oraz naprawiane, pogłębiane, modyfikowane.

9. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur)

b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi opony lub homologacją pojazdu na jakim była zamontowana.

c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia odpowiedniej pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez sprzedającego,

d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opony i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami, e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania,

f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),

g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),

h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,

i) przebicia, przecięcia, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę, ostry/kanciasty przedmiot w/na jezdni, wypadku lub kolizji itp.,

j) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika i innego umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony,

k) naturalnego procesu starzenia się gumy.

10. Uznanie reklamacji produktu nie nakłada na Point S Polska sp. z o.o. żadnych zobowiązań odszkodowawczych związanych z utratą czasu składającego reklamację, czasową niesprawnością pojazdu, niewygodą oraz związanymi ze złożeniem reklamacji niedogodnościami lub kosztami jak i roszczeniami osób trzecich względem zgłaszającego reklamację.

12. Gwarancja na produkt nie pokrywa kosztów wezwania pomocy, holowania, przestoju pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego oraz wszelkich strat ekonomicznych.

11. Point S Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej reklamacji niezależnie od wskazań Użytkownika. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, w procesie wymiany będzie używany produkt będący technologicznym następcą reklamowanego produktu.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


II. ZASADY ROZLICZANIA REKLAMACJI UZNANYCH


1. W przypadku uznania reklamacji opona przechodzi na własność Gwaranta a Użytkownik otrzymuje rekompensatę w wysokości odpowiadającej pozostałej, użytecznej części opony. Realizacja rozliczenia odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy.

2. Procentową wielkość rekompensaty oblicza się wg poniższej formuły:
B - 1,6mm(TWI) A - procentowa wielkość rekompensaty [%] A = --------------------- x 100% B - głębokość rzeźby reklamowanej opony [mm] (do kalkulacji przyjmuje isę najniższe miejsce) C - 1,6mm (TWI) C - głębokość bieżnika opony nowej [mm] Uwaga: Gwarant, według swojego wyboru, może w ramach uznanej reklamacji oponę naprawić.

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON


a) montować na pojeździe opony dokładnie w rozmiarze, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

b) montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),

c) należy wyważać dynamicznie koła (obręcz + opona) każdorazowo na początku eksploatacji, a następnie nie rzadziej niż co 10 tys. km, zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk i opon,

d) dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeździe nie rzadziej niż co 5-7,5 tys. km, o ile producent pojazdu nie zaleca inaczej, co zapobiega ewentualnemu nierównomiernemu zużyciu bieżnika,

e) ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz każdorazowo przed dłuższą podróżą,

f) eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon),

g) kontrolować stan techniczny pojazdu,

h) eksploatować opony, stosując odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy,

i) kontrolować na bieżąco stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń,

j) montować / demontować i wyważać opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach,

k) należy zawsze dostosować styl jazdy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia obciążenia pojazdu, a także unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania - szczególnie zrywania przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania do zablokowania kół,

l) unikać styczności opony z olejami, smarami i substancjami chemicznymi,

m) należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon,

n) przy wyborze i zakupie opon zasięgnąć u sprzedawcy informacji o oponach i sposobie ich eksploatacji,

o) zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw. oznaczenie TWI-Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się dodatkowo wskaźniki minimalnej zalecanej głębokości bieżnika w warunkach zimowych (4 mm).


IV. PRZECHOWYWANIE OPON


1) Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji żrących lub ropopochodnych.

2) Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 koła).

3) Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej)

4) Należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć trwałych deformacji.

 

Protokół reaklamcyjny do pobrania

Karta Gwarancyjna do pobrania

No stress with PointS
 • icon-tire1509973988.png
  Bezpieczeństwo

  Point S gwarantuje bezpieczeństwo Twojej inwestycji poprzez możliwe rozszerzenie gwarancji na zakupione opony.

 • icon-quality1509973987.png
  Jakość

  Zapewniamy w każdym naszym serwisie wysoki i stały poziom obsługi klienta i wykonywanych usług.

 • icon-price1618406526.png
  Cena

  Dbamy o niskie ceny poprzez najatrakcyjniejsze cenowe połączeniu właściwie dobranego produktu oraz wykonywanej usługi.

Ładowanie strony... Proszę czekać
Point S używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Jeśli kontynuujesz, zakładamy, że wyrażasz zgodę na nasze użycie plików cookie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej. Kontynuuj